20-21 Pagpalista Sa PrimeTime

2020-21 Pagpalista Sa PrimeTime (Natanggap Na Mag-Aaral)
Ang mga magulang na nakatanggap ng emayl na nagsasaad na natanggap ang kanilang anak sa Programang PrimeTime sa paaralang taong 2020-21 ay dapat tapusin ang 2020-21 PrimeTime Student Participation Forms English|Spanish|Tagalog|Vietnamese at pag-aralan ang 2020-2021 SDUSD PrimeTime Parent/Guardian Handbook English|Spanish|Tagalog|Vietnamese. Ang 2020-21 PrimeTime Student Participation Forms ay dapat tapusin at ibigay sa Biyernes, Agosto 28, 2020 sa lahat ng nakatanggap ng PrimeTime Acceptance Notifications.

Pakiusap na sundin ang mga hakbang na nasa ibaba upang tapusin at ibigay ang 2020-21 PrimeTime Student Participation Forms.
Makukuha ang 2020-21 PrimeTime Student Participation Forms sa inyong kompyuter sa link na nasa itaas. 

• Tapusin ang PrimeTime Student Participation Form sa paglagay ng mga kailangang kaalaman at isantabi ang nabuong dokumento.
• Kapag nabuo na ang mga dokumento, pagbalik-aralan ng mga magulang ang 2020-21 SDUSD PrimeTime Parent/Guardian Handbook.
• Ipadala ang natapos na 2020-21 PrimeTime Student Participation Forms sa emayl na nakasaad sa ibaba para sa paaralang ng anak.

Dahil sa COVID-19 pandemic, hinihiling namin sa mga magulang na tapusin at ipadala ang kanilang 2020-21 PrimeTime Student Participation Forms sa paggamit ng emayl na nasa listahan sa ibabang link para sa paaralan ng inyong anak. Ang mga pamilyang hindi makapagpadala ng mga dokumento sa emayl, maaaring magpadala ng kanilang mga dokumento sa US koryo sa adres na nakalagay sa ibabang link. Ang mga pamilyang nangangailangan ng tulong sa pagbuo at pagpadala ng kanilang mga dokumento ay maaring tumawag sa pangasiwaang tanggapan sa oras na nakalagay sa ibabang link. Ang pangasiwaang tanggapan ay hindi makapagbigay ng harapang tulong at hindi tumatanggap ng mga dokumento ng harapan. 

PrimeTime Partners Contact List