GHI DANH HOC PRIMETIME 2020-21

GHI DANH HỌC PRIMETIME 2020-21 (CHO CÁC HỌC SINH ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN)

Phụ huynh nào nhận được email thông báo về việc con mình được chấp nhận vào Chương trình PrimeTime cho niên học 2020-21 phải hoàn tất Mẫu đơn Học sinh Tham gia PrimeTime 2020-21 (SDUSD PrimeTime Participation Forms) Tiếng Anh|Tiếng Tây Ban Nha|Tiếng Tagalog|Tiếng Việt và xem lại Bản Hướng dẫn PrimeTime của HKTNSD dành cho Phụ huynh/Giám hộ (SDUSD PrimeTime Parent/Guardian Handbook) Tiếng Anh|Tiếng Tây Ban Nha|Tiếng Tagalog|Tiếng Việt. Mẫu đơn Học sinh Tham gia PrimeTime 2020-21 phải được hoàn tất và gửi trước Thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2020 cho tất cả học sinh nào nhận Thông báo đã được chấp nhận vào PrimeTime.
Xin vui lòng làm theo các bước dưới đây để hoàn tất và gửi Mẫu đơn Học sinh Tham gia PrimeTime 2020-21.
Xin tải xuống và lưu lại Mẫu đơn Học sinh Tham gia PrimeTime 2020-21, cung cấp trong liên kết ở trên, vào máy vi tính của quý vị.

- Hoàn tất mẫu đơn bằng cách nhập thông tin đòi hỏi vào các chỗ chỉ định và lưu lại tài liệu này cho quý vị.
- Sau khi hoàn tất các mẫu đơn, phụ huynh phải xem lại Bản Hướng dẫn PrimeTime của HKTNSD dành cho Phụ huynh/Giám hộ.
- Gửi Mẫu đơn Học sinh Tham gia PrimeTime 2020-21 đã hoàn tất đến email cung cấp dưới đây cho trường học của con quý vị.

Vì đại dịch COVID-19, chúng tôi yêu cầu phụ huynh hoàn tất và gửi Mẫu đơn Học sinh Tham gia PrimeTime 2020-21 theo cách điện tử bằng cách dùng danh sách email cung cấp trong liên kết dưới đây cho trường học của con quý vị. Những gia đình không thể gửi mẫu đơn bằng phương thức điện tử, có thể gửi những mẫu đơn này qua đường bưu điện Hoa Kỳ đến địa chỉ gửi thư cung cấp trong liên kết dưới đây. Các gia đình nào cần hỗ trợ để hoàn tất và gửi các mẫu đơn này có thể liên lạc với các văn phòng hành chính qua điện thoại trong giờ làm việc, cung cấp trong liên kết dưới đây. Các văn phòng hành chính hiện đóng cửa không phục vụ trực tiếp và không có nhân viên để nhận các mẫu đơn trực tiếp.

Danh sách Liên lạc các Đối tác của PrimeTime